http://www.larafit.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/656712LARAFIT_BODY_PUMP.jpglink
http://www.larafit.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/169676STRONG_BY_ZUMBA_LARAFIT.jpglink
http://www.larafit.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/895820FITDIETA_LARAFIT.jpglink

Regulamin / Polityka Prywatności

DrukujEmail

REGULAMIN ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA KLIENTÓW LARAFIT FITNESS KLUB NA CZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA Sars Cov2

 1. Każdy Klubowicz Fitness Klub Larafit powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz wszelkimi komunikatami klubu i stosować się do wytycznych w nich zawartych.

 2. Jedyną dopuszczalną formą aktywności ruchowej są zajęcia sportowe organizowane przez Klub zgodnie z Harmonogramem udostępnionym przez Klub, które odbywają się pod nadzorem Trenera oraz według określonego przez niego planu,

 3. W zajęcia sportowych może uczestniczyć określona liczba osób, która podana będzie przy wejściu do obiektu.

 4. Należy utrzymywać odległość przynajmniej 1,5 m pomiędzy wszystkim osobami uczestniczącymi w zajęciach sportowych.

 5. Osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, mają podwyższoną temperaturę, są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19, nie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych.

 6. Każda osoba, która zamierza wziąć udział w zajęciach sportowych powinna podać swoje aktualne dane lub zaktualizować dane w systemie klubu, aby w przypadkach ujawnienia zakażenia lub styczności z osobą zakażoną na terenie obiektu, klub mógł podjąć natychmiastowe czynności według procedur bezpieczeństwa – zgodnie z procedurami GIS.

 7. Przed wejściem do Klubu oraz w samych Klubie należy dokładnie zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem dostępne są w obszarze wejścia/recepcji Klubu, przy wyjściu z toalet oraz w każdej sali, w której odbywają się zajęcia sportowe.

 8. Przy ladzie recepcyjnej powinna znajdować się 1 osoba, a między kolejnymi osobami zachowany był dystans społeczny 1,5 m.

 9. Każde urządzenie używane podczas zajęć sportowych powinno być zdezynfekowane przez klienta przed i po użyciu.

 10. Aby zapewnić bezpieczeństwo, komfort i reżim sanitarny uczestnicy zajęć sportowych zobowiązani są zarezerwować miejsce na zajęciach osobiście lub telefonicznie, bowiem ilość osób na zajęciach zostaje ograniczona.

 11. Maseczki podczas zajęć nie są obowiązkowe, należy ich jednak używać w częściach wspólnych i w ciągach komunikacyjnych.

 12. Długość wizyty w klubie musi zostać ograniczona do minimum, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania wirusa – zajęcia sportowe trwają 1:45 minut. Klient musi opuścić klub niezwłocznie po zakończeniu zajęć, nie później niż w ciągu 15 minut, aby zminimalizować ryzyko kontaktu większych grup osób.

 13. Klient zobowiązuje się bezwzględnie podporządkować planowi przebiegu zajęć sportowych, poleceniom pracowników Klubu i trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz przestrzegać reżimu sanitarnego

 14. Prysznice są wyłączone z użytku dla Klientów.

 15. Suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania.

 16. Szafki na ubranie w szatni po każdym użyciu i po każdej grupie uczestniczącej w zajęciach sportowych są dezynfekowane.

 17. Sklep z napojami i przekąskami pozostaje czynny.

 18. Niniejszy regulamin może być zmieniany i uzupełniany uwzględniając kolejne wytyczne GIS oraz przepisy ustanowionego prawa w zależności od przebiegu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Procedury bezpieczeństwa w przypadku ujawnienie objawów u klienta podczas wizyty w klubie

 1. Osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, maja podwyższona temperaturę, są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19, nie mogą skorzystać z usług klubu.

 2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas uczestniczenia w zajęciach sportowych zostanie on jak najszybciej odsunięty od powinien niezwłocznie opuścić zajęcia.

 3. W przypadku ujawnienia niepokojących objawów u klienta, zajęcia i funkcjonowanie obiektu zostanie natychmiast wstrzymane. Nastąpi gruntownie dezynfekcja przestrzeni, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekcja urządzeń/przyrządów, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.

 4. O zdarzeniu zostanie poinformowana powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna
  w Tomaszowie Lubelskim.

 5. Zostanie ustalona lista pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie
  w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń właściwych organów państwowych przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

REGULAMIN FITNESS KLUB LARAFIT

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Fitness Klub Larafit.

2.Fitness Klub Larafit, zwany dalej Klubem, który świadczy usługi w zakresie: siłowni, zajęć fitness, porad dietetycznych. Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy:

REKREACJA RUCHOWA LARAFIT, ul. Armii Krajowej 7, 22-600 Tomaszów Lubelski.

2.1.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania oraz usuwania.

2.2.W celu opisanym w pkt. 2 należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych osobowych.

3.Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno–sportowych oraz osoby posiadające karty partnerskie m.in. Multisport, OK-SYSTEM, FitProfit i inne akceptowalne.

3.1.Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.

3.2.W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody, a także za szkody poniesione przez Klub.

3.3.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3.4.Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

3.5. Fitness Klub Larafit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

4.Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.larafit.pl w zakładce cennik. Wszelkie informacje podane w zakładkach innych niż „cennik” mają charakter promocyjny, czasowy i nie łączą się z żadnymi innymi promocjami i/lub ofertami dostępnymi na rynku a dotyczącymi oferty z klubu Larafit.

4.1.Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.larafit.pl oraz w Klubie.

4.2.Fitness Klub Larafit zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu bez podania przyczyny.

4.3.W przypadku osób nieposiadających kart partnerskich, warunkiem uprawniającym do korzystania z usług Klubu jest zakup karnetu oraz kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego oraz wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tj. utworzenie konta w systemach teleinformatycznych oraz wydania spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z obiektu Fitness Klub Larafit, a także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego faktu podpisem.

4.4.Założenie KARTY KLIENTA wiąże się z jednorazową opłatą 2 zł, związaną z kosztami jej sporządzenia. Opłata ta jest bezzwrotna.

4.5.Wykupiony w Klubie Karnet, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego cesji na inną osobę.

4.6.Karnety wystawiane są na czas określony, ważne 30 dni od daty zakupu.

4.6.1.Karnety zakupione w formie voucheru prezentowego lub wygrane w konkursie organizowanym przez podmiot będący właścicielem marki Larafit są ważne 30 dni od daty aktywacji.

4.6.2.Ważny karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko raz, na okres 14 dni (2 tygodni), bez podania przyczyny.

4.7.Fitness Klub Larafit zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne, państwowe) oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. Sytuacje takie nie powodują wydłużenia okresu trwania karnetu jednak mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

4.8.Karnet zakupiony w Klubie Larafit jest aktywowany w momencie dokonywania zakupu.

4.9. Karnet SZKOLNY- czasowy, obowiązuje do godziny 17:00.

4.9.1. Osoby korzystające z karnetów czasowych, powinny opuścić klub przed godziną 17:00.

4.9.2. Opuszczenie klubu po limitowanym czasie (po godz. 17:00) będzie związane z jednorazową opłatą 8 zł.

4.10.W przypadku rezygnacji z członkostwa w klubie przez klienta który dokonał zakupu, ze względu na koszty administracyjno-operacyjne ( koszt wyrobienia karty klienta, obsługa i tworzenie konta w systemie) Fitness Klub Larafit nie zwraca kosztów.

4.11.Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużenia ważności Karnetu.

4.12.Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW.

5.Udostępnienie Karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

6.Zasady korzystania z Karnetów i rezerwacja zajęć limitowanych:

6.1.Klient, który posiada wykupiony Karnet może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach w klubie w którym dokonał zakupu, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu poprzez recepcję klubu (jeżeli zajęcia są na zapisy tzw. limitowane).

6.2.Osoba z Karnetem Klubu Larafit, która nie dokonała zapisu na zajęcia, zobowiązana jest do ustąpienia miejsca osobie zapisanej na zajęcia.

6.3.Osoby które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maksymalnie 90 dni).

6.4.Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.

6.5.Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.

7.Zasady dotyczące treningów personalnych:

7.1.Pakiet 5+1 gratis jest ważny przez 6 tygodni od daty zakupu,

7.2.Pakiet 10+2 gratis jest ważny 12 tygodni od daty zakupu.

7.3.Po upływie terminów ważności niewykorzystane treningi przepadają.

7.4.Odwołanie umówionego treningu personalnego winno nastąpić najpóźniej 5 godzin przed godziną rozpoczęcia treningu. W innym przypadku klub zastrzega sobie prawo do uznania treningu jako odbytego.

7.5. Gratisowe treningi w pakietach 5+1 oraz 10+2 to zawsze ostatnie treningi liczone po wykorzystaniu podstawowych 5-ciu lub 10-ciu w zależności od wykupionego pakietu.

8.W przypadku zgubienia Karty Klubowej Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie pracownika recepcji. Nowa Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych osobowych i numeru Karty Klienta oraz po uiszczeniu przez niego opłaty w wysokości 20 zł brutto.

8.1.Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać Karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu i następnie pozostawić go w recepcji w celu uzyskania kluczyka do szafki.

8.2.Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu.

8.3.Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk i odebrać Karnet.

8.4.W przypadku zgubienia lub złamania kluczyka należy uiścić opłatę w wysokości 25 zł brutto.

9.W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy o tym poinformować instruktora/trenera przed zajęciami.

9.1.W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu pracownikowi recepcji; nie później niż przed opuszczeniem klubu w dniu wystąpienia zdarzenia.

9.2.W przypadku niezachowania zapisów zawartych w pkt. 9 oraz pkt. 9.1.Klubu klient nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.

10.Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Po skorzystaniu z usług Klubu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy.

10.1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, a rzeczy znalezione można odebrać w recepcji klubu w ciągu 14 dni.

11.W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą – inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

12.Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

13.Na teren siłowni i sali fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas zajęć obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

14.Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.

15.Fitness Klub Larafit zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w tym dniu na siłowni lub w innym dniu na zajęciach fitness.

16.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

17.W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. Przy ćwiczeniu z  wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz zachowania nieprzyzwoite.

18.Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły.

19.Fitness Klub Larafit nie wyraża zgody na prowadzenie przez klientów Klubu treningów personalnych osobom trzecim.

19.1.W przypadku wykrycia sytuacji opisanej w pkt. 19 Fitness Klub Larafit ma prawo do wyproszenia obu osób z klubu.

20.Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę , Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

21.Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa lub odmowa prawa wstępu do Klubu nastąpi z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu.

21.1.O wykluczeniu z Klubu lub odmowie prawa wstępu do Klubu klient zostanie powiadomiony ustanie lub drogą korespondencji mailowej lub telefonicznej przez pracownika Klubu.

21.2.W sytuacji wykluczenia z Klubu nie zostanie zwrócona równowartość niewykorzystanego Karnetu oraz opłata wpisowa.

22.Do sterownia sprzętem TV, klimatyzacją, muzyką, uprawniony jest jedynie pracownik Fitness Klub Larafit.

23.Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu a niezawartych w niniejszym Regulaminie.

24.W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Fitness Klub Larafit należy w recepcji Klubu pozostawić dane niezbędne do jej wystawienia wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

25.Nie podlegają zwrotu zakupione karnety/pakiety treningowe.

26.Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Fitness Klub Larafit.

27.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówce Klubu.

28. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE zwane inaczej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (czyli „RODO”), które weszło w życie 25.05.2018r

29.Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Klubu jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa, niezbędne w celu realizacji usługi oraz wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

30.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.

31.Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem klubu.

32.Klient wyraża zgodę na nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem, wykonanych podczas imprez klubowych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.

32.1.Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Fitness Klubu Larafit.

32.Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

33.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Fitness Studia prosimy zgłaszać w recepcji klubu.

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem danych osobowych Członków Klubu przekazanych Operatorowi dobrowolnie w ramach świadczenia przez Operatora usług jest Operator – Fitness Klub Larafit z siedzibą w Tomaszowi Lubelskim, adres:ul. Armii Krajowej 7, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Operatora.

 3. Rejestr zbiorów prowadzony jest w formie papierowej i elektronicznej.

 4. Każdy kto przekaże do Operatora swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 5. Operator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, z zastrzeżeniem postanowień obowiązujących przepisów prawa. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik/Członek Klubu naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Członka Klubu przez organy wymiaru sprawiedliwości.

 6. Operator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych.

 7. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników/Członków Klubu osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika/Członka Klubu, w związku ze świadczeniem innych usług lub na życzenie Użytkownika/Członka Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników/Członków Klubu przepisów prawa. Operator korzysta z usług zewnętrznej firmy hostingowej, która udostępnia swoje serwery na potrzeby funkcjonowania strony internetowej www.larafit.pl

 8. Operator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników/Członków Klubu ze strony internetowej Operatora, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika/Członka Klubu.

 9. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Operatora na urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika/Członka Klubu oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników/Członków Klubu.

 10. Operator stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników/Członków Klubu;

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  3. statystycznym

 11. Każdy Użytkownik/Członek Klubu może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych Operatora.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE
Twoje dane osobowe pozyskujemy od ciebie w trakcie zakładania karty członkowskiej.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego systemu.

Rejestracja ilości wizyt, termin ważności karnetu, możliwość zawieszenia i odwieszenia karnetu.
Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszego klubu oraz niezbędnych czynności związanych z systemem obsługującym nasz klub (informacja sms o terminie ważności karnetu oraz możliwości zawieszenia karnetu).

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) data urodzenia
e) informacje o sposobie korzystania z naszyego serwisu (jeżeli wyrazisz zgodę
na pliki cookies)
f) udzielone przez Ciebie zgody

g)w celu uproszczenia procedury wejścia do klubu, związaną z identyfikacją Klienta będzie wykonywane przy założeniu karty klienta zdjęcie. Nie wyrażając zgody na jego wykonanie jednocześnie zobowiązujesz się do okazywania dokumentu tożsamości podczas każdego wejścia do klubu fitness Larafit.

PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH
1. Dane osobowe podane dla potrzeb rezerwacji zajęć przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
2. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
3. Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie promocji oraz ofert naszego klubu.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie danych - przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług ).

DANE OSOBOWE
Twoje dane osobowe nie są sprzedawana i nie są udostępniane komercyjnie osobom trzecim.
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
1.Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.
2.Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
3.Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność Twoich danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.


PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH
To prawo oznacza, że możesz poprosić, o udostępnienie z naszej bazy danych informacje jakie o Tobie zgromadziliśmy.
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH
Inaczej prawo do bycia zapomnianym, oznacza usunięcie z naszego systemu oraz z naszej dokumentacji wszelkich informacji zawierających Twoje dane osobowe.

Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. obowiązek zapewnienia obliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie.

PRAWO DO SPRZECIWU
Prawo do sprzeciwu składa się wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisząc na adres FITNESS KLUB LARAFIT ul. Armii Krajowej 7, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

Larafit, Fitness klub, aerobik, joga, Tomaszów Lubelski, Zamość, Dieta, odchudzanie, siłownia, kulturystyka, zumba, taniec